header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Schuttersgilden door de eeuwen heen
Schuttersgilden door de eeuwen heen PDF Print

De Beiaard - Aankondigingsblad Verschijnt elken Zaterdag.
5de jaargang
Nr 49
Zaterdag 3 December 1949
Drukker-Uitgever: A.Anseeuw, Wingene. Tel. 3.

Onze Wingense Schuttersgilden door de eeuwen heen

Op Vrijdag-avond, 9 December a.s., te 7 uur, zal er in het Schutterslokaal “Hof van Vlaanderen”, bij Arthur Declercq, een causerie gehouden worden over onze oude Schuttersgilden: St-Joris en St-Sebastiaan.

De heer Apotheker Fraeyman zal ons daar komen vertellen:

- over het oktrooi van wettelijke erkenning dezer twee vrije gilden, geschonken door Keizer Karel:
“Aen synen lieven ende ghetrouwen Ruddere m’Heere Hugo van Gramez, heere van Winghene, den 28sten van Lauwe, 1534”.
- over ‘t eerbiedweerdige Reglement waartoe de “guildebroeders en guildezusters” zich “by eede” verbonden.  
- over hun “alderkostelykste Vendel” hun zilveren schakels en “gayjen van eeren”
- over hun 200-jarige Jubilé ten jare 1734.
- hun luisterlijke Beschrijf  ten jare 1784.
- hun afschaffing door de Fransche overheerschers 1796.
- hun heropstaan in 1804.
- hun glorierijk verschijnen te Oostkamp in 1827, waar zij den prijs van “’t schoonste incommen” wegkaapten voor den neus van Brugge en Oostende.
- over hun verval en teleurgang... en wellicht ...over hun nieuwe heropstanding ten jare 1949.

Van de hand van den heer Apotheker Fraeyman hebben we reeds meer dan eens iets mogen lezen uit den goeden ouden tijd onzer voorvaderen, onder meer over onze aloude St-Sebastiaansgilde, en over onzen Molen van Poel voorde, wat alle Wingenaren ten zeerste gesmaakt hebben.

Daardoor twijfelen wij er niet aan, of het zal op Vrijdag 9 December, alleszins het horen waard zijn.

Tot dezen avond wordt IEDEREEN vriendelijk uitgenodigd, niet alleen de schutters, maar alle Wingenaren die belang stellen in het verleden van hun dorp .
Op deze vergadering zal eveneens overgegaan worden tot herkiezing van het nieuw bestuur der Schuttersgilde van “St-Joris”.